Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

ĮSTAIGOJE ĮGYVENDINAMOS NEFORMALIOJO UGDYMO (PAPILDOMOS) PROGRAMOS: 

Neformaliojo vaikų švietimo sveikatos stiprinimo programa

Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo ugdymo programa

Šias programas įgyvendina neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja Monika Ignatavičienė.

Mokytojo funkcijos:

 • padėti vaikui išsiaiškinti ir suprasti fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir savijautai, skatinti aktyviai ir saugiai judėti, sportuoti ir žaisti;
 • ugdyti vaikų fizines kūno galias atsižvelgiant į individualius gebėjimus, fizinį pajėgumą, sveikatos būklę;
 • stiprinti vaiko organizmą didinant jo atsparumą aplinkos veiksniams;
 • užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su šeima.

 

Neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa

Šią programą įgyvendina neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja – auklėtoja metodininkė Dijana Lukoševičienė.

Mokytojo funkcijos:

 • ugdyti vaikų kūrybinę vaizduotę, skatinant ieškoti, tyrinėti, eksperimentuoti, išbandyti įvairias dailės technikas, medžiagų galimybes, netradicinius kūrybinės veiklos būdus;
 • sudaryti sąlygas atsiskleisti individualiems vaikų gebėjimams ir polinkiams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko pasiekimus ir daromą pažangą;
 • diegti naujas IKT, skatinančias vaikų kūrybiškumą.

 

Neformaliojo vaikų švietimo STEAM ugdymo programa

Šią programą įgyvendina neformaliojo ugdymo mokytoja – vyr. auklėtoja Alma Intienė.

Mokytojo funkcijos:

 • plėtoti vaikų domėjimąsi gamtos objektais, reiškiniais ir daiktais, juos lyginti, rasti panašumus bei skirtumus, padėti skirti medžiagų savybes ir būvius;
 • ugdyti bendravimo, elementarius savikontrolės, problemų sprendimo įgūdžius, skatinant gražius tarpusavio santykius;
 • plėtoti vaiko pažinimo ir mąstymo galimybes, taikant žaidybinius interaktyvius metodus, naudojant išmaniąsias technologijas;
 • skatinti išgyventi nuostabos, pasigėrėjimo, atradimų džiaugsmą.

 

Sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Noriu, galiu ir turiu būti sveikas”

Pažymėjimas – darželis pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla 

 
 
 
ĮSTAIGOJE ĮGYVENDINAMOS TARPTAUTINĖS PROGRAMOS:

dalyvaujama nacionalinės programos “eTwinning” projektuose: https://www.etwinning.lt/