Menu Close

Teisės aktai

Atlyginimas už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023-12-21 sprendimu Nr. T2-354

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-300, 2021-12-22

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose aprašas – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-197, 2020-07-30; AR Nr. T2-191, 2022-07-21

Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto švietimo įstaigose tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-193, 2022-07-21

Dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos – patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-642, 2023-10-19

Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2024 metais nustatymo – patvirtinta Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Švietimo sk. vedėjo 2024-01-11 įsakymu Nr. ŠV1-9

Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-04-12 sprendimu Nr. T2-90 (aktuali redakcija nuo 2021-07-01) 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, AR 2023-03-02

LR švietimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

LR biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas Nr. XIV-2341, 2023-12-14, įsigaliojęs 2024-01-01

LR pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas Nr. XIV-2011, 2023-05-25, taikoma nuo 2024-01-01

LR socialinės paramos mokiniams įstatymas (aktuali redakcija nuo 2024-01-01)

Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti dokumentai

Darbo tvarkos taisyklės – patvirtinta direktoriaus 2023-02-03  įsakymu Nr. V-7

Psichologinio smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos politika – patvirtinta direktoriaus 2022-10-14 įsakymu Nr. V-6

Pedagogų etikos kodeksas – patvirtinta direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-91

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai – patvirtinta direktoriaus 2023-11-09 įsakymu Nr. V-70