Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės – patvirtinta direktoriaus 2024-04-12 įsakymu Nr. V-68

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės – patvirtinta direktoriaus 2024-03-15 įsakymu Nr. V-45

Informavimas apie darbuotojo asmens duomenų tvarkymą – šablonas

Lopšelio-darželio „Klevelis” pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą – šablonas, pildo ugdytinių tėvai

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“)

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti duomenų apsaugos pareigūnui UAB „Privacy Partners”, adresas Smolensko g. 6-407, LT-032021 Vilnius; tel. +370 5 254 8240; el. paštas gdpr@privacypartners.lt ar Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Klevelis“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Taikos pr. 53, LT-91152 Klaipėda arba el.paštu duomenys@ldklevelis.lt, tel. (+370 46) 49 49 62.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis“ pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į  UAB „Privacy Partners”, adresas Smolensko g. 6-407, LT-032021 Vilnius; tel. +370 5 254 8240; el. paštas gdpr@privacypartners.lt arba atstovą Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Klevelis“  Rūtą Arnašienę, tel. (+370 46) 39 23 36, el. paštas ruta.arnasiene@ldklevelis.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su Duomenų apsaugos pareigūno ar Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Klevelis“ administracijos atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.