Menu Close

Korupcijos prevencija

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

  • Lopšelio-darželio „Klevelis“ atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą Rūtą Arnašienę, mob. +370 614 21091, el. paštu ruta.arnasiene@ldklevelis.lt
  • Informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje:
  • Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose pašto dėžutėse su užrašu „Pranešimai apie pastebėtus korupcinius atvejus“
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje STT karštoji linija

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2021 m. – negautas nė vienas pranešimas.

2022 m. – negautas nė vienas pranešimas.

Informacija korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo tema:

LR Seimo 2022-06-28 nutarimas Nr. XIV-1178 „Dėl 2022-2023 m. nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo”

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės, patvirtintos Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1551, 2020-12-31

L.- d. „Klevelis” direktoriaus 2023-09-08 įsakymas Nr. V-42 „Dėl asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, skyrimo”

L.-d. „Klevelis” direktoriaus 2023-09-08 įsakymu Nr. V-43 patvirtintas „Klaipėdos l.-d. „Klevelis”  korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas” ir priedas „Klaipėdos l.-d. „Klevelis” korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės”

L.-d. „Klevelis” direktoriaus 2023-09-08 įsakymas Nr. V-44 „Dėl sąrašo pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, patvirtinimo”

L.-d. „Klevelis” direktoriaus 2023-09-08 įsakymu Nr. V-45 patvirtintas „Klaipėdos l.-d. „Klevelis” dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas”

Klausimynas – 2023 m.

L.-d. „Klevelis” direktoriaus 2022-11-08 įsakymu Nr. V-79 patvirtintas „Lopšelio-darželio „Klevelis” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Klaipėdos l.-d. „Klevelis” ataskaita „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 metais”

Atmintinė susidūrus su korupcija