Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Sudėtis: komisijos pirmininkas ir 5 nariai.         

ĮSTAIGOS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ. Vertinimas – tai įrodymų surinkimo procesas ir sprendimo dėl jų priėmimas; tai tęstinis procesas, apimantis nuolatinį vaiko stebėjimą.

Įsivertinimas – procesas, kurio metu įstaigos bendruomenės nariai analizuoja įstaigos veiklos kokybę. Įsivertinimas įstaigoje yra planinga veikla. Duomenys renkami ieškant atsakymo į klausimus, susijusius su ugdytinių pažangos ir pasiekimų, įstaigos veiklos, atskirų jos aspektų kokybe, įgyvendinamų programų ir projektų sėkme. Sudėtis: grupės pirmininkas ir 4 nariai. 

SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti. Sudėtis: komisijos pirmininkas ir 5 nariai. 

TĖVŲ TARYBA teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais, analizuoja įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą, nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas, dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, įstaigos renginiuose.

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Klevelis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Klevelis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.

Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones. Sudėtis: tarybos pirmininkas ir 6 nariai.