Menu Close

Įstaigos teisinė forma

 
Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“Fiksavimas-herbas
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Darželio adresas: Taikos pr. 53, LT-91152 Klaipėda
Duomenys kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre, kodas 190426118
Tel. (+370 46)  38 35 70
Direktoriaus kab. tel. (+370 46) 49 49 62
Darželio tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla
Įstaigos grupė: neformaliojo švietimo mokykla
Mokymo kalba: lietuvių
Mokymo forma: dieninė
Steigėjas: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kodas 188691433,
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, Lietuvos Respublika
Veiklos sritis: švietimas, kodas 80.10.00.
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10.
 
Grupių darbo laikas:
I–V – 7.30–18.00 val. (10,5 val.; nedirba šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis).
 

VIZIJA IR MISIJA 

Vizija – šiuolaikiška,  atvira kaitai, nuolat tobulėjanti, bendruomeniška ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Misija – sudaryti motyvuojančią ugdymo(si) aplinką, kurioje vaikai gauna kokybišką ugdymą, mokytojai nuolat tobulėja, tėvai atsakingi ugdymo partneriai ir aktyvūs bendruomenės nariai. 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslai:

1. Ugdymo kokybės užtikrinimas atveriant naujas ugdymo galimybes ir tobulinant ugdymo(si) pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams.

2. Pozityvios, estetiškos ir sveikos emocinės aplinkos, atliepiančios įstaigos bendruomenės poreikius, kūrimas, numatant ir įgyvendinant prevencijos priemones;

Uždaviniai:

1. Sudaryti palankias sąlygas į vaiką orientuotam visuminiam ugdymui, kiekvieno ugdytinio vidinių galių plėtotei ir saviraiškai.

2. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, IKT technologijas, skatinančias kiekvieno vaiko pažangą.

3. Skatinti tėvus, kaip ugdymo proceso organizavimo partnerius, atsakingai dalyvauti vertinant kiekvieno vaiko pasiekimus ir pažangą.

4. Projektuoti, įgyvendinti ir puoselėti saugias, netradicines, vaikams atviras ir funkcionalias ugdymo(si) aplinkas.

5. Motyvuoti bendruomenės narius pokyčiams ir inovacijoms, diegti aktyvios bendruomenės idėjas.