SPRENDIMAS: Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugd. programas, nustatymo tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-172, 2021-07-22:

PRIEDAS “Atlyginimo dydis” nuo 2022-09-01 – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-176, 2022-07-21

SPRENDIMAS: Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-300, 2021-12-22

SPRENDIMAS: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose aprašas – patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-197, 2020-07-30; AR Nr. T2-191, 2022-07-21

POTVARKIS: Dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos – patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-642, 2023-10-19

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” – patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-93, 2016-01-26

LR švietimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

LR valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, AR nuo 2023-09-01

Lopšelio-darželio “Klevelis” elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai – patvirtinta direktoriaus 2023-11-09 įsakymu Nr. V-70