Rugsėjo 3 d., 13.00 val. –  Mokytojų tarybos posėdis. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Inovatyvių, dinamiškų ir funkcionalių ugdymo aplinkų kūrimo įstaigoje aptarimas                 

Rugsėjo 9 d., 10.30 val. – direkcinis pasitarimas. Įstaigos pasirengimas naujiems mokslo metams. Naujų dokumentų, reglamentuojančių įstaigos veiklą apžvalga                  

Rugsėjo 10 d., 13.00 val. – Įstaigos tarybos posėdis. Pasiruošimo naujiems mokslo metams. Tėvų dalyvavimo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinime skatinimo priemonės           

Rugsėjo 12 d., 10.30 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis. Vaikų su spec. poreikiais identifikavimas, siuntimas į PPT, Vaiko gerovės komisiją. Logopedinių pratybų ir tvarkaraščio tvirtinimas. Vaikų, specialiųjų ugdymosi poreikių grupės ir poreikių lygio aptarimas. Vaikų sąrašų, kuriems reikalinga logopedo pagalba, tvirtinimas    

Rugsėjo 16 d., 13.00 val. – Darbo tarybos posėdis      

Rugsėjo 18 d., 10.00 val. – ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas