VAIKO GEROVĖS KOMISIJA organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – Rūta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Zita Žemgulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja     
 • Jolanta Pabarčienė, logopedė
 • Dovilė Gečienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
 • Dijana Lukoševičienė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja
 • Žaneta Kozlova, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė               

ĮSTAIGOS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ. Vertinimas – tai įrodymų surinkimo procesas ir sprendimo dėl jų priėmimas; tai tęstinis procesas, apimantis nuolatinį vaiko stebėjimą.

Įsivertinimas – procesas, kurio metu įstaigos bendruomenės nariai analizuoja įstaigos veiklos kokybę. Įsivertinimas įstaigoje yra planinga veikla. Duomenys renkami ieškant atsakymo į klausimus, susijusius su ugdytinių pažangos ir pasiekimų, įstaigos veiklos, atskirų jos aspektų kokybe, įgyvendinamų programų ir projektų sėkme.

Grupės pirmininkė – Dalia Jonaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Sandra Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Rūta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Nijolė Venckūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Laima Simonavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

Tarybos pirmininkė – Vijoleta Kabanova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Giedrė Pašakinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Margarita Izabelė Monkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Daiva Domantienė, raštinės administratorė
 • Regina Palekienė, patalynės ir skalbinių išdavėja
 • Tėvų tarybos atstovas

TĖVŲ TARYBA teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais, analizuoja įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą, nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas, dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, įstaigos renginiuose.

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Klevelis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Klevelis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.

Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Metodinės tarybos pirmininkė – Diana Margelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Rūta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Virginija Veizbonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Eglė Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Pašakinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Nijolė Venckūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Asta Stankaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja